Regulamin strony Prestaplus.pl – Sklepy internetowe Prestashop

Regulamin strony Prestaplus.pl

§ 1. Definicje, postanowienia ogólne

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Usługodawca” (zamiennie również jako: „Xpert.pl Sp. z o.o.”) – Xpert.pl Sp. z o.o., adres: al. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk, Polska posiadający NIP 9571096452, o numerze REGON: 22008878600000, właściciel Serwisu;
 2. Klient” (zamiennie również jako: „Usługobiorca”) – przedsiębiorca (osoba fizyczna, w tym wspólnicy spółki cywilnej, osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą) który dokonał zamówienia Usługi w celu korzystania z niej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Regulamin” – niniejszy „Regulamin strony internetowej prowadzony w domenie prestaplus.pl”;
 4. Sklep internetowy” – sklep internetowy Xpert.pl prowadzony w domenie: „prestaplus.pl”;
 5. Serwis” – strona internetowa Xpert.pl, prowadzona w domenie ”prestaplus.pl”;
 6. Umowa” – zawarta pomiędzy Klientem a Xpert.pl Sp. z o.o.;
 7. Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Usługi pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Wypełnienie formularza rejestracji lub zakupu jest tożsame z zapoznaniem się kupującego z treścią przedmiotowego regulaminu oraz jego akceptacją. Regulamin jest dostępny w Serwisie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu lub poprzez kontakt pocztą elektroniczną pod adresem hello@prestaplus.pl

§ 2. Warunki Złożenia Zamówienia

Zamówienia można składać za pośrednictwem strony prestaplus.pl oraz poprzez kontakt e-mail hello@prestaplus.pl i pod numerem telefonu +48 698 351 888.

Zapłata za Usługę dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy Xpert.pl Sp. z o.o. wskazany na fakturze, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień uznania tego rachunku. Wszystkie przekazywane informacje o pracach odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-mail hello@prestaplus.pl.

§ 3. Płatności

Ceny podane w sklepie internetowym prestaplus.pl są cenami netto. Za usługę wystawiana jest faktura VAT 23%. W momencie złożenia zamówienia generowana jest dla klienta pro-forma. Po zaksięgowaniu środków w ciągu kilku dni roboczych wysyłana jest na adres e-mail klienta podany podczas zamówienia faktura VAT.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów.

Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich produktów.

§ 4. Zwroty

Kupującemu, który dokonał zakupu pakietu roboczogodzin w ramach działalności sklepów internetowych. Nie przysługuje możliwość zwrotu niewykorzystanych godzin zawartych w pakiecie. Termin ważności roboczogodzin wynosi 2 miesiące od daty zakupu.

§ 5. Reklamacje

Klient ma prawo zgłaszać reklamacje, w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.

Klient zobowiązany jest zgłosić Usługodawcy wszelkie reklamacje, najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki/błędu/wady.

Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres hello@prestaplus.pl.

Xpert.pl Sp. z o.o. rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Xpert.pl Sp. z o.o. poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

 1. Czytelne oznaczenie Klienta, pozwalające na identyfikację w systemie;
 2. Opis usterki/błędu/wady, wraz ze wskazaniem czasu jej wystąpienia, screen shot, urządzenie dostępowe (komputer pc, iMac, smartphone) oraz nazwę i wersję przeglądarki.

§ 6. Poufność i ochrona danych osobowych

Dane osobowe podawane przez Klienta przetwarzane są przez Operatora – Xpert.pl Sp. z o.o. al. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk.

Podanie przez Klienta danych osobowych, danych do serwerów oraz panelu administracyjnego jest dobrowolne, jednakże bez podania tych danych nie będzie możliwe korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora, a które to usługi wymagają podania danych.

Operator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania Umowy, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celu świadczenia usługi Newslettera.

Szczegółowe postanowienia dotyczące kwestii ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w informacji o polityce prywatności i plikach cookies.

§ 7. Klauzula

Pamiętaj, że na stronie prestaplus.pl oferowane są usługi pomocy/helpdesk w ramach działalności sklepów internetowych. Xpert.pl Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania niewynikające z pracy specjalistów Xpert.pl Sp. z o.o. W przypadku awarii sklepu klient nie ma prawa ponosić do odpowiedzialności Xpert.pl Sp. z o.o. o spadek obrotów czy utratę korzyści przez nie sprzedanie towaru.

§ 8. Rozwiązanie umowy

 1. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia:
  • wykorzystania wszystkich roboczogodzin w ramach Pakietu lub upływu czasu, w którym Klient mógł wykorzystać Pakiet;
 2. Klient nie może wypowiedzieć Umowy obejmującej Pakiet.
 3. W przypadku Umowy obejmującej Indywidualną Usługę, Klient:
  • nie będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy zawartej na czas określony;
  • będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy zawartej na czas nieokreślony z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec drugiego miesiąca po miesiącu, w którym Klient złożył wypowiedzenie.

§ 9. Postanowienia Końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

Zaczynajmy!

Twój nowy sklep Prestashop

Podaj niezbędne dane

 • Start
 • Usługi
 • Twoje dane

Zaczynamy!

Wypełnij krótki formularz i uzyskaj bezpłatną wycenę dla sklepu Prestashop.
Jeśli jesteś gotowy kliknij "Następny krok".

Podstawowe informacje

Wielkość sklepu

Dodatkowe funkcje

Tryb sprzedaży

Czy sklep ma posiadać nietypowe funkcje?

Wygląd

Projekt graficzny dla sklepu

Dodatki

Adresy konkurencyjnych sklepów/serwisów

Dodatkowe usługi

Dodatkowe usługi

Brief projektu

Jeśli posiadasz brief lub opis projektu, załącz go

Max. size: 2,0 GB

Dane kontaktowe

Imię lub nazwa firmy

E-mail

Telefon

Adres www (jeśli posiadasz)

Przetwarzanie danych i regulamin