§ 1. Definicje, postanowienia ogólne

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Usługodawca” (zamiennie również jako: „Xpert.pl Sp. z o.o.”) – Xpert.pl Sp. z o.o., adres: al. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk, Polska posiadający NIP 9571096452, o numerze REGON: 22008878600000, właściciel Serwisu;
 2. Klient” (zamiennie również jako: „Usługobiorca”) – przedsiębiorca (osoba fizyczna, w tym wspólnicy spółki cywilnej, osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą) który dokonał zamówienia Usługi w celu korzystania z niej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Regulamin” – niniejszy „Regulamin strony internetowej prowadzony w domenie prestaplus.pl”;
 4. Sklep internetowy” – sklep internetowy Xpert.pl prowadzony w domenie: „prestaplus.pl”;
 5. Serwis” – strona internetowa Xpert.pl, prowadzona w domenie ”prestaplus.pl”;
 6. Umowa” – zawarta pomiędzy Klientem a Xpert.pl Sp. z o.o.;
 7. Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Usługi pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Wypełnienie formularza rejestracji lub zakupu jest tożsame z zapoznaniem się kupującego z treścią przedmiotowego regulaminu oraz jego akceptacją. Regulamin jest dostępny w Serwisie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu lub poprzez kontakt pocztą elektroniczną pod adresem hello@prestaplus.pl

§ 2. Warunki Złożenia Zamówienia

Zamówienia można składać za pośrednictwem strony prestaplus.pl oraz poprzez kontakt e-mail hello@prestaplus.pl i pod numerem telefonu +48 698 351 888.

Zapłata za Usługę dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy Xpert.pl Sp. z o.o. wskazany na fakturze, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień uznania tego rachunku. Wszystkie przekazywane informacje o pracach odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-mail hello@prestaplus.pl.

§ 3. Płatności

Ceny podane w sklepie internetowym prestaplus.pl są cenami netto. Za usługę wystawiana jest faktura VAT 23%. W momencie złożenia zamówienia generowana jest dla klienta pro-forma. Po zaksięgowaniu środków w ciągu kilku dni roboczych wysyłana jest na adres e-mail klienta podany podczas zamówienia faktura VAT.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów.

Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich produktów.

§ 4. Zwroty

Kupującemu, który dokonał zakupu pakietu roboczogodzin w ramach działalności sklepów internetowych. Nie przysługuje możliwość zwrotu niewykorzystanych godzin zawartych w pakiecie. Termin ważności roboczogodzin wynosi 2 miesiące od daty zakupu.

§ 5. Reklamacje

Klient ma prawo zgłaszać reklamacje, w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.

Klient zobowiązany jest zgłosić Usługodawcy wszelkie reklamacje, najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki/błędu/wady.

Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres hello@prestaplus.pl.

Xpert.pl Sp. z o.o. rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Xpert.pl Sp. z o.o. poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

 1. Czytelne oznaczenie Klienta, pozwalające na identyfikację w systemie;
 2. Opis usterki/błędu/wady, wraz ze wskazaniem czasu jej wystąpienia, screen shot, urządzenie dostępowe (komputer pc, iMac, smartphone) oraz nazwę i wersję przeglądarki.

§ 6. Poufność i ochrona danych osobowych

Dane osobowe podawane przez Klienta przetwarzane są przez Operatora – Xpert.pl Sp. z o.o. al. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk.

Podanie przez Klienta danych osobowych, danych do serwerów oraz panelu administracyjnego jest dobrowolne, jednakże bez podania tych danych nie będzie możliwe korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora, a które to usługi wymagają podania danych.

Operator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania Umowy, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celu świadczenia usługi Newslettera.

Szczegółowe postanowienia dotyczące kwestii ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w informacji o polityce prywatności i plikach cookies.

§ 7. Klauzula

Pamiętaj, że na stronie prestaplus.pl oferowane są usługi pomocy/helpdesk w ramach działalności sklepów internetowych. Xpert.pl Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania niewynikające z pracy specjalistów Xpert.pl Sp. z o.o. W przypadku awarii sklepu klient nie ma prawa ponosić do odpowiedzialności Xpert.pl Sp. z o.o. o spadek obrotów czy utratę korzyści przez nie sprzedanie towaru.

§ 8. Rozwiązanie umowy

 1. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia:
  • wykorzystania wszystkich roboczogodzin w ramach Pakietu lub upływu czasu, w którym Klient mógł wykorzystać Pakiet;
 2. Klient nie może wypowiedzieć Umowy obejmującej Pakiet.
 3. W przypadku Umowy obejmującej Indywidualną Usługę, Klient:
  • nie będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy zawartej na czas określony;
  • będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy zawartej na czas nieokreślony z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec drugiego miesiąca po miesiącu, w którym Klient złożył wypowiedzenie.

§ 9. Postanowienia Końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).